ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής συζητήθηκε η προσωρινή διαταγή επί της Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων «κατοίκων» του Δήμου Αριστοτέλη κατά της εταιρείας για τα εξορυκτικά απόβλητα. Η προσφυγή αφορούσε «την απόθεση επικινδύνων εξορυκτικών αποβλήτων στον υπό κατασκευή Χώρο Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων στη θέση Κοκκινόλακκα της περιοχής Μαντέμ Λάκκος Χαλκιδικής και τη διακίνηση επικίνδυνων εξορυκτικών αποβλήτων από την Ολυμπιάδα προς το Στρατώνι».

Η προσφυγή των «κατοίκων» απορρίφθηκε όσον αφορά την προσωρινή διαταγή εκτέλεσης, και το δικαστήριο προσδιόρισε την συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων για μετά το καλοκαίρι, στις 4 Σεπτεμβρίου.