ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Γ.Γ. ΥΠΕΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ

Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες θα αξιολογήσουν τις επιπτώσεις των διαφοροποιήσεων που εντοπίστηκαν στα έργα κατασκευής του χώρου απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων, του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) Κοκκινόλακα στις εγκαταστάσεις της Ελληνικός Χρυσός στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Αυτό προβλέπει απόφαση της γενικής γραμματέως του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Χρ. Μπαριτάκη, με την οποία αποδέχεται την εισήγηση της επιστημονικής επιτροπής η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων του συνόλου των έργων έτσι όπως εγκρίθηκαν τον Ιούλιο του 2011 και της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

Όπως είναι γνωστό, το πόρισμα των επιθεωρητών Περιβάλλοντος του 2015 είχε εντοπίσει σειρά παραβάσεων των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων στην κατασκευή του ΧΥΤΕΑ. Μεταξύ άλλων, είχαν διαπιστώσει ότι οι εργασίες κατασκευής του ΧΥΤΕΑ ξεκίνησαν χωρίς να έχει εγκριθεί το Προσάρτημα της Τεχνικής Μελέτης Εγκατάστασης, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών και σε αντίθεση με τον όρο δ1.4 της (35) ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Επιπλέον, είχαν εντοπίσει παρανομίες ως προς τις προδιαγραφές κατασκευής… Στο εν λόγω ΧΥΤΕΑ θα αποτίθενται τα πλεονάζοντα απόβλητα από τα υποέργα Μαύρων Πετρών και Ολυμπιάδας, αλλά και τα απόβλητα που θα προκύψουν από τις εργασίες αποκατάστασης όλων των παλιών χώρων απόθεσης από την προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Σχόλιο: Επιτέλους, τα περίφημα «πορίσματα των επιθεωρητών» θα επαναξιολογηθούν και θα τεθεί το θέμα στις πραγματικές του διαστάσεις και όχι φουσκωμένο από εχθρικούς προς την επένδυση δακτύλους…

[ΠΗΓΗ: ΑΥΓΗ, 01/06/2017]